Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ny fylkeskommunal musikksatsing i Innlandet

Ny fylkeskommunal musikksatsing i Innlandet

På oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner har Telemarksforsking gitt en anbefaling for en felles produksjon- og formidlingsorganisering av musikksatsingen i den nye, sammenslåtte fylkeskommunen Innlandet. Rapporten har fått navnet En høysang for Innlandet og anbefaler en satsing etter modell av Teater Innlandet.

22.6.2018

Anbefalingen bygger på et svært omfattende feltarbeid, bl.a. med intervju med mer enn 70 aktører fra musikkfeltet i regionen; musikere, musikkbransjerepresentanter, konsertarrangører og kommunale kultursjefer. På bakgrunn av dette datamaterialet presenterer En høysang for Innlandet fire konkrete modeller som alle – på ulike måter – kan dekke musikkfeltets behov. De fire modellene beskriver henholdsvis en løsning med et orkester/ensemble, en modell med frie prosjektmidler, en modell der støtten kanaliseres via konsertarrangørfeltet, og til slutt en modell smidd over lesten til Teater Innlandet.

Telemarksforskings konklusjon er at det er den siste, en modell basert på Teater Innlandets organisasjonsstruktur og virkemåte, som best ivaretar flest behov er dermed er den beste av de fire. Vi kaller denne løsningen Musikk i Innlandet, MI. Modellen baserer seg på følgende:

  • Satsingen organiseres som et fylkeskommunalt foretak
  • MI blir ledet av en kunstnerisk leder og et kunstnerisk råd, begge på åremål, med vide fullmakter og ansvar. Kunstnerisk leder og råd rapporterer til et foretaksstyre, oppnevnt av fylkestinget.
  • I tillegg til den kunstneriske lederen bør institusjonen bestå av en stab på 4 årsverk som har særlig kompetanse innenfor følgende områder: økonomi/administrasjon, markedsføring, turnélegging/logistikk/booking samt teknikk/produksjon. Også disse stillingene anbefaler vi at besettes på åremål.
  • Virksomheten får vedtekter som sikrer fylkeskommunens politiske interesser.
  • MI gis økonomiske rammer på 20 mill. kr. per år. 
  • Av disse avsettes det frie prosjektmidler i størrelsesorden 2 mill. kr. per år.
  • MI plasseres nær eksisterende kulturell infrastruktur.
  • Institusjonen må kjennetegnes av enkelhet, transparens, fleksibilitet og ubyråkratisk oppbygging.
Rapporten kan lastes ned her.

Prosjektleder har vært Ola K. Berge, og hans kontaktopplysninger finner du her.