Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norske kulturskoler skal utredes

Norske kulturskoler skal utredes

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Telemarksforsking sammen med NTNUs Institutt for pedagogikk framskaffe et kunnskapsgrunnlag om norske kulturskoler. Kunnskapsgrunnlaget skal gi en oversikt over feltet empirisk og diskutere funn i lys av annen forskning og kunnskap på feltet. Hovedformålet med utredningen er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for en kommende stortingsmelding om kulturskolen.

7.5.2018

Prosjektet skal bidra til å gi en oversikt over kulturskoletilbudet i kommunene, hvordan arbeidet er organisert og hvilke målgrupper tilbudet er rettet inn mot. Videre vil det være viktig å få frem hvilke utfordringer og muligheter kommunene står ovenfor på dette feltet. Prosjektet skal dessuten skaffe kunnskap om hvilket bidrag kulturskolene gir til kommunenes øvrige kulturelle virksomhet.

Arbeidet vil bli utført av en forskningsgruppe bestående av fire forskere: professor Elin Angelo og førsteamanuensis Anne Berit Emstad fra NTNU Institutt for pedagogikk, og seniorforskerne Mari Torvik Heian og Ola K. Berge fra Telemarksforsking. Berge er prosjektleder. Arbeidet vil i tillegg bli kvalitetssikret av to interne ressursgrupper, med tilsammen ti forskere fra de to miljøene.

Oppgaven skal løses gjennom et omfattende empirisk arbeid bl.a. bestående av en nettbasert spørreundersøkelse til alle landets kulturskoler. I tillegg skal til sammen ti kommuner og kommunale kulturskoler oppsøkes i en omfattende casestudie som skal se på hvordan kulturskolene virker og samvirker lokalt.

Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Tilbudets innhold og organisering varierer mellom kommuner. Vanlige aktiviteter i kulturskolen er musikk, dans og teater, men det finnes også kommuner som tilbyr for eksempel kulturminnevern og husflidsteknikker. Kulturskolene er både eid og drevet av kommunene, og det er kommunene selv som bestemmer innhold og omfang av tilbudet i sine skoler. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har i sitt mandat at de skal støtte kommunenes arbeid med kulturskolen.

For mere informasjon, kontakt prosjektleder Ola K. Berge, berge@tmforsk.no, 92 85 29 90.