Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Salten-kommunene samarbeider om kultur

Salten-kommunene samarbeider om kultur

Telemarksforsking har våren 2017 gjennomført en kulturutredning for Salten-regionen. Rapporten fokuserer på kulturtilbud og samarbeid innenfor kunst og kultur.

16.5.2017

Utredningen er gjort på oppdrag for Salten Kultursamarbeid og baserer seg delvis på data fra Norsk kulturindeks, en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Det er i tillegg gjennomført en spørreundersøkelse i mars 2017 om kultursamarbeid, kulturtilbud og -bruk samt en workshop med deltakere fra Salten kultursamarbeid. Under workshopen jobbet deltakerne med i alt sju problemstillinger som skulle belyse aspekter som er sentrale for den videre utvikling av kulturtilbudet i Salten-regionen i forbindelse med kultursamarbeidet.

Grunnlaget for samarbeid er godt

Resultatene fra spørreundersøkelsen og workshopen viser at det er et godt grunnlag for samarbeid i regionen blant kommunale kulturaktører. Samarbeid i alle former krever imidlertid økonomiske ressurser. Spørreundersøkelsen viser at økonomien er både en av de viktigste aspekter for et vellykket kultursamarbeid i regionen samt en av de viktigste grunnene til at utviklingen av kultursamarbeidet i regionen har vært vanskelig. Vi ser også at kommunene i varierende grad føler seg forpliktet til å delta i samarbeidet i tillegg til at deltakerne i spørreundersøkelsen i varierende grad føler tilhørighet til regionen. Dette kan være med på å forklare hvorfor det er vanskelig å samarbeide på visse områder.

Behov for kompetansedeling

Både svar på spørreundersøkelsen og oversikten over årsverk knyttet til kultur, samt gjennomgangen i workshopen, viser at det er behov for å dele på kompetansen i regionen. Dette kan gjøres gjennom følgende tiltak: Opprette en kompetansebank, kjøpe tjenester av hverandre, hospiteringsordninger, samarbeid om å lage saksframlegg, kulturplaner/strategidokumenter eller søknader eller gjennom å generelt bli flinkere til å informere og invitere hverandre på arrangementer.

Resultatene fra spørreundersøkelsen tyder på at det er et sterkt ønske om en lokal kulturpolitikk som legger til rette for kultursamarbeid på kryss og tvers av kommunegrenser. I tillegg burde flere arenaer som for eksempel lokalhistorie, kulturvern, utdanning, ungdomssatsinger i frivillig arbeid og eventuelt kulturskoletilbud vurderes som samarbeidsplattformer.

Økonomi påvirker forutsetningene

Kulturutgiftene i Salten er generelt lavere enn landsgjennomsnittet. Fem av de ni kommunene bruker mindre på kultur (uten idrett) enn landsgjennomsnittet: Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal og Steigen. Vi vet at utgifter til kultur påvirker kulturtilbudet i stor grad, dermed er forutsetningene for et godt kulturtilbud lavt i flere av Salten-kommunene. Dette betyr også at en viktig forutsetning for å forbedre og utvikle tilbudet innen kino, bibliotek og kulturskole, er at kommunene prioriterer dette i budsjettene.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Gunn Kristin Aasen Leikvoll 

Rapporten kan lastes ned her