Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Duodji for framtida

Evaluering av Duodjeinstituhtta og veilederordningen under Duodjeinstituhtta


Evalueringen av Duodjeinstituhtta viser at instituttet ikke fullt ut klarer å oppfylle sitt mandat om å være et utviklings- og kompetansesenter for duodji som næring, kultur og håndverk. Instituttets virksomhet dreier seg først og fremst rundt duodji som kultur og håndverk. De ansattes formalkompetanse er også avgrenset til dette. Dermed kan vi konstatere at instituttet i liten grad støtter opp under Sametingets mål om duodji som næring. Når vi ser på instituttets bidrag til duodjifeltet, ser vi imidlertid at den rollen de har og de oppgavene som de utfører som kulturbærer og forvalter av immateriell kulturarv, har stor betydning. Her bidrar de til Sametingets mål om å styrke samisk kultur, identitet og kulturarv. Vi anbefaler at Duodjeinstituhtta videreføres med et mer spisset og avgrenset mandat.