Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Forsknings- og innovasjonsstrategi for museene i Møre og Romsdal

 

Denne rapporten er Telemarksforskings forslag til Forsknings- og innovasjonsstrategi for museene i Møre og Romsdal. Strategien inneholder det vi mener bør være mål, planer og tiltak for å styrke forskningsaktiviteten ved museene i fylket. Strategien forholder seg til Regional delplan for museum i Møre og Romsdal 2017–2026, og særlig der denne planen omtaler forskning i museene. Strategien er også et svar på den nasjonale museumsreformens mål om «å styrke musea som faglege kunnskapssentra og solide organisasjonar, med hovudmål innan områda forvalting, forsking, formidling og fornying» (RDM, s. 3).

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt Regional delplan for museum 2017–2026. Det er definert tre mål for planen: «i) Medverke til å utvikle administrativt sterkare organisasjonar, med ei berekraftig drift som gir musea rom til å styrke si faglege verksemd, ii) Medverke til styrka lokal forankring med tydelig rolleavklaring mellom aktørane i museumsfeltet, iii) Medverke til å klargjere kva ansvar og rolle Møre og Romsdal fylkeskommune har overfor musea i fylket, og gje signal om satsingsområde og prioriteringar i planperioden» (RDM, s. 4).

Den foreliggende strategien er utformet med utgangspunkt i en kartlegging av 1) dagens kompetanse og framtidige kompetansebehov, 2) eksisterende forskningsplaner og 3) dagens praksis for forskning og kunnskapsutvikling ved de fire museene. Med denne kunnskapen om museenes forutsetninger, planer og praksis, har vi utarbeidet en forsknings- og innovasjonsstrategi som inkluderer forslag til hvordan vi mener en fellestjeneste for forskning bør innrettes og hvilke oppgaver denne skal ha.