Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Fjell, Os, Meland og Lindås

Næringsutvikling, befolkningsutvikling og scenarier


I notatet gis en beskrivelse av utviklingen i Fjell, Os, Meland og Lindås med hensyn til arbeidsplassutvikling, næringsutvikling og befolkningsutvikling. Utviklingen er analysert med hjelp av attraktivitetsmodellen, og det er utar-beidet ulike scenarier for framtidig befolknings- og arbeidsplassvekst.