Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Konsekvensar av samanslåing av Voss, Vik og Aurland

 

Utreiinga fokuserer på konsekvenser av ein samanlåing av Voss, Vik og Aurland kommunar. For Aurland og Vik kjem denne utgreiinga i tillegg til ei utgreiing gjennom Sogn regionråd, som òg Telemarksforsking har hatt ansvar for. Utreiinga ser nærare på konsekvensar knytt til økonomi, nærings- og folketalsutvikling, tenester, samfunnsutvikling og demoktrati. Det vore eit ynskje at utgreiinga skal vera mest mogleg samanliknbar med utgreiinga i Sogn, slik at det skal vera lettare å vurdere alternativa i forhold til kvarandre.