Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder.

Gjennomgang av noen eksempler


Byregionene opplever sterk befolkningsvekst, og favner gjerne et stort omland med stor inn- og utpendling på tvers av kommunegrensene. Innenfor funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner kan det således være utfordrende å fremme integrerte, helhetlige, effektive og framtidsrettede løsninger på tvers av kommunegrensene. Fra ulike hold blir det hevdet at stor vekst i byregionene bidrar til voksesmerter, noe som gir grunn til å anta at kommunegrensene kan virke hemmende på byregioners rolle som vekstmotorer i norsk økonomi.

NHO ønsker å få fram mer kunnskap om disse utfordringene, og Telemarksforskning har i den forbindelse fått i oppdrag å beskrive og analysere utviklingstrekk, og kartlegge og se nærmere på eksempler hvor kommunegrenser har stått eller står i veien for gode løsninger. Det er med andre ord bedre forståelse av ulempene som står i fokus.

Utredningens hovedformål er å:

·         beskrive hvilke sentrale utviklingstrekk som byregioner, og større, mer sentrale kommuner (regionale sentra) står overfor mht. vekst- og befolkningspressutfordringer

·         vurdere hvordan disse utviklingstrekkene påvirker kommunenes evne til å utøve viktige forvaltningsoppgaver og tjenester

·         dokumentere og illustrere barrierer som innbyggere og næringsliv møter som følge av kommune- og forvaltningsgrenser ved hjelp av konkrete eksempler

·         vurdere omfanget av interkommunalt samarbeid og i hvilken grad dette løser utfordringene som disse regionene står overfor