Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Økonomiske nøkkeltall i Kviteseid kommune

 

Dette notatet gjennomgår aktuelle økonomiske nøkkeltall til bruk i den kommunale økonomistyringen. Vi ser nærmere på hvilke nøkkeltall som brukes på nasjonalt nivå, og hvilke nøkkeltall som brukes i Kviteseid kommune sine sentrale økonomidokument. Til slutt anbefaler vi fem nøkkeltall for overordnet økonomisk styring av kommunen.

Netto driftsresultat ses gjennomgående på som det viktigste måltallet for kommunal økonomi. Dette nøkkeltallet måler om kommunens drift går i balanse, dvs. forholdet mellom inntektene og utgiftene. De fleste er også enige om at dette måltallet bør være minst 3 %.

Det er vanskeligere å peke ut hvilke andre nøkkeltall som er viktigst. Avvik fra budsjett er også en indikator som de fleste kan enes om er svært viktig i den økonomiske styringen av en kommune.

Det er også viktig å inkludere nøkkeltall som sikrer en økonomisk ”buffer” eller at kommunen har noe å gå på ved uforutsette hendelser. Norske kommuner har mulighet til å ta opp lån, og gjeldsbelastning og konsekvensene låneopptak har for driften er svært viktig for den økonomiske styringen i nesten alle norske kommuner. Det bør derfor knyttes noen indikatorer til finansieringsstruktur og rente- og avdragsbelastning.

Ved valg av økonomiske nøkkeltall har vi også lagt vekt på at de økonomiske nøkkeltallene skal være lette å forstå og enkle å benytte i den praktiske økonomistyringen av kommunen. For å oppnå dette er det viktig at de økonomiske nøkkeltallene ikke er for mange, eller for kompliserte å beregne. Det er også en fordel om nøkkeltallene er enkle å sammenligne med andre.

På denne bakgrunn har vi anbefalte følgende overordnede nøkkeltall:

  • Økonomisk balanse målt ved netto driftsresultat
  • Økonomisk buffer målt ved disposisjonsfond
  • Rente- og avdragsbelastning målt ved finansutgifter
  • Finansieringsstruktur målt ved netto lånegjeld
  • Økonomisk kontroll målt ved avvik fra budsjett

For at disse nøkkeltallene skal være nyttige i den økonomiske styringen av kommunen, må det fastsettes konkrete måltall. Det er viktigere for en god økonomistyring at kommunen har en økonomisk politikk med økonomiske målsettinger, enn hvilke måltall dette er. Det er med andre ord viktigere at det er fastsatt konkrete måltall, enn nivået på disse måltallene. Vi anbefaler derfor at Kviteseid arbeider videre med å konkretisere nivået på noen økonomiske måltall. Dette vil være en naturlig del av prosessen med innføring av balansert målstyring. Vi anbefaler å innarbeide konkrete økonomiske målsettinger i kommunens målekart. Like viktig som å fastsette måltall er det å forholde seg til de måltallene som er satt, både administrativt og politisk.