Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Hopning av levekårsulemper i storbyene

Effekter på utgifter til sosialtjenesten


Vi har i denne rapporten studert hvorvidt koeffisientene som legges til grunn ved etablering av kriterier for utgiftsutjevning i det kommunale inntektssystemet er robuste over tid. Vi har studert forskjeller mellom storbyene med hensyn til kombinasjoner av levekårsulemper, og vi har studert betydningen av personers sykdomsdiagnoser i forhold til belastningen på utgiftene til sosialtjenesten. Vi har også vurdert om geografisk hopning av personer med ikke-vestlig bakgrunn kan forklare forskjeller i utgifter til sosialtjenesten mellom storbyer og resten av landet, og dessuten hvordan den geografiske hopningen utvikler seg over tid i storbyene. Vi finner klar støtte for en hypotese om at antall rusdiagnostiserte i kommunene påvirker utgiftene til sosialhjelp. Vi finner at bruk av unike (disjunkte) mengder av personer med kombinerte levekårsulemper er en fruktbar metode for å analysere betydningen av levekårsulemper på sosialtjenesteutgiftene.