Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Naturarven som verdiskaper

Statusrapport 2010


Statusrapporten for 2010 for verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” er nå klar. Bred verdiskaping framstår som en spennende tilnærming til arbeidet med bærekraftig samfunnsutvikling.

Femten prosjekter spredt over hele landet er med i verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper”. Dette er et verdiskapingsprogram fra Miljøverndepartementet utviklet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, med formål å øke verdien av verneområder og andre naturområder med spesielle kvaliteter. Programmet har fokus på bred verdiskaping, noe som innebærer at man skal legge til rette for at slike områder blir en viktig ressurs for miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk utvikling. Gjennom bred verdiskaping er målet med andre ord å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling slik at områdene gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping basert på naturarven, samtidig som de forvaltes slik at naturens mangfold blir tatt vare på.

Telemarksforskning gjennomfører en følgeevaluering av verdiskapingsprogrammet på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN). Statusrapporten for 2010 gir en oversikt pilotprosjektene og status for arbeidet i en tidlig fase. I og med at prosjektene var i en tidlig fase ved kartleggingstidspunktet, er erfaringsgrunnlaget så langt noe forskjellig i de ulike prosjektene. Flere av prosjektene er likevel godt i gang, og mange av prosjektene representerer spennende tilnæringer til hvordan man kan forsterke oppslutningen om vern og bevaring av viktige naturområder, samtidig som de utnyttes som ressurs nærings- og samfunnsutvikling.

Det man allerede kan slå fast er at bred verdiskaping innebærer en helhetlig tilnæring til lokalt utviklingsarbeid basert på naturarven, og at langsiktige utviklingsstrategier må legge til grunn. Bred verdiskaping medfører også behov for et bredt samspill mellom aktører og virkemidler på ulike nivåer. En utfordring i prosjektene er derfor å få aktører og virkemidler i et stadig mer sektorisert og spesialisert samfunn til å spille på lag og støtte opp under helhetlige utviklingstiltak. Per i dag eksisterer det ingen politikk eller virkemidler for bred verdiskaping. Erfaringene fra verdiskapingsprogrammet vil forhåpentligvis frambringe erfaringer som kan bidra til å utvikle en nasjonal politikk på dette området.

Kontaktpersoner ved Telemarksforsking: Per Ingvar Haukeland og Bent Aslak Brandtzæg