Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Forskermobilitet

Erfaringer fra forskerdeltakelse i en nystartet bedrift i Telemark


Notatet beskriver erfaringer med bruk av virkemidlet forskermobilitet i spinneribedriften Telespinn AS i perioden 2008-2010. Mobilitetsordningen er en del av VRI (Virkemiddel for Regional FoU og Innovasjon), og den er gjennomført som del av VRI-prosjektet

Telespinn startet med spinneriproduksjon høsten 2008, og bedriften har nå, ved utgangen av 2010, drevet med slik produksjon i over to år. I løpet av disse vel to årene har forsker og kompetansemegler fra Telemarksforsking i flere perioder praktisert og testet ut forskermobilitet, som virkemiddel i VRI. Sammendraget under gir en oppsummering av mine erfaringer med dette virkemidlet.

Forskermobiliteten har vært praktisert som deltakende evaluering, for å lære og å samle erfaringer om nytte og effekter som forskermobilitet og kompetansemegling, som er et annet VRI-virkemiddel, eventuelt kan gi. Det som er spesielt med forskermobilitet, slik den er praktisert i dette prosjekt, er at det er en og samme person (forsker fra Telemarksforsking) som har fulgt spinneribedriften Telespinn gjennom hele den ”FoU-baserte prosesskjeden”. Denne prosesskjeden omfatter første kompetansemeglerbesøk i bedriften i 2006, initiering av kompetansemeglerprosjekt, gjennomføring av selve FoU-prosjektet (inkludert realiseringsplan for nytt selskap), og deltakelse i bedriften under etableringsfasen og senere i driftsfasen. De to sistnevnte fasene har vært selve mobilitetsperioden. Evalueringen har også vært en selvevaluering, fordi forskerdeltakelsen, gjennom arbeid og dialogprosesser med daglig leder og ansatte, har gitt økt forståelse for bedriftens faktiske situasjon, både sett i perspektiv fra prosjektplanene og om andre forhold. Formålet med mobilitetsprosjektet har primært vært å evaluere hva som er blitt gjort opp mot aktivitetene i realiseringsplanen (FoU-prosjektet) for Telespinn, både under etableringsfasen og senere i driftfasen. I tillegg er altså erfaringer fra tidligere faser blitt trukket inn. 

Formålet med forskermobilitet er noe uklart, og hvem den skal være til nytte for er heller ikke selvsagt. Er det forsker eller bedrift, eller begge?  Forskermobiliteten har trolig hatt nytte, også for bedriften. Likevel er det vel riktig å si at bedriften hadde størst nytte av de første fasene, dvs. kompetansemeglingsfasen og FoU-prosjektet, altså første del av den ”FoU-baserte prosesskjede”, mens forsker har lært mye også av selve mobilitetsfasen.  Det finnes lite erfaringsmateriale å bygge videre på om virkemidlet forskermobilitet. Det finnes også svært få eksempler på mobilitetsprosjekter, gjennomført i SMB (små og mellomstore bedrifter), og i bedrifter i kultur- og naturnæringene. Så vidt jeg kjenner til, så er forskermobilitet, slik den er blitt praktisert i dette prosjekt, trolig ikke gjennomført tidligere. Virkemidlet er også brukt som ”evalueringsverktøy”, med utgangspunkt i perspektivet fra hele den ”FoU-baserte prosesskjeden”, men primært på prosjektplaner (FoU-prosjektet) opp mot faktiske forhold under etablering og drift av et nytt selskap. 

Når det gjelder nytten som bedriften har hatt av forskerdeltakelsen, så er jeg litt mer usikker på det. Bedriftens mangeartede problemstillinger kan ikke løses av en og samme person (forsker), og mange av problemstillingene under etablerings- og i driftsfasen har vært av mer driftsmessig art. Men bedriften har også hatt behov for forskningskompetanse på noen områder, slik som mohairråvaren, kvaliteter, tekstilkunnskap og spinneriprosesser særlig knyttet til råvarene.  Slik hjelp har Telespinn dessverre i liten grad fått, på grunn av manglende kunnskapsmiljøer på slike fagområder i Norge og Europa. Virkemidlet forskermobilitet vil trolig fungere bedre, og være til større nytte for bedriften, dersom den praktiseres innenfor avgrensende fagområder.

Mobilitetsprosjektet har vært nyttig for forsker og kompetansemegler. Og det var først og fremst det som var intensjonen med virkemidlet, slik det er blitt praktisert i dette prosjekt og i Telespinn AS. Samme person (forsker) har fulgt samme bedrift gjennom en periode på over fire år, og gjennom hele den ”FoU-baserte prosesskjede”. Den læringen som har ligget i det, har vært svært verdifull, både for forsker og kompetansemegler.