Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA

 

Formålet med denne rapporten har vært å evaluere tiltakene SOLA og PiA. Begge tiltakene arrangeres av attføringsbedriften GREP. De to tiltakene er forskjellige i det de retter seg mot svært ulike målgrupper. Samtidig har de det felles at de langt på vei baserer seg på samme metodikk og faglige ståsted.

Det metodiske opplegget baserer seg i hovedtrekk på fysisk aktivitet, kognitive metoder og gruppedynamikk. Evalueringen av SOLA viser for det første at deltakerne er godt fornøyd med arrangøren og innholdet i tiltaket. Spesielt vektlegges den sosiale betydningen av tiltaket og de fysiske aktivitetene. Vi finner også en klar forbedring blant deltakerne på flere av indikatorene vi har målt, bl.a. mestring og selvtillit. Deltakerne opplever også at arbeidsevnen er bedre etter tiltaket. Effektevalueringen viser også at tiltaket lever opp til målet om å få deltakere tilbake i arbeid. Sammenlignet med en tilsvarende gruppe personer som ikke har vært deltakere, finner vi en solid positiv effekt av tiltaket. Her må vi imidlertid ta noen metodiske forbehold. Til tross for at vil har benyttet en undersøkelsesdesign som gir et godt utgangspunkt for å konstruere en lik sammenligningsgruppe, kan det likevel være særtrekk ved deltakerne i SOLA som vi ikke har klart å fange opp i analysene og som kan være en forklaring på noe av suksessen. Det er likevel grunn til å tro at den kontrollgruppen vi har benyttet gir et godt sammenligningsgrunnlag for deltakerne i SOLA.

Evalueringen av PiA viser at også deltakerne på dette tiltaket er ganske fornøyd, men likevel i litt lavere grad enn SOLA-deltakerne. På samme måte som for SOLA, finner vi bedring på enkelte indikatorer som mestring og selvtillit. Vi finner en økning i fysisk aktivitet sammenlignet med før tiltaket, men deltakerne opplever likevel ikke å være i bedre fysisk form. Effektevalueringen, hvor vi sammenligner deltakerne mot en kontrollgruppe, bekrefter noen av funnene fra den rent beskrivende statistikken. Men i all hovedsak er det få klare resultater å finne, og analysene er preget av at det er få deltakere som har svart på postundersøkelsen. Vi finner ikke at målet om at 70 % av PiA-deltakerne skal komme i aktivitet etter tiltaket, er oppnådd.