Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utgifter i barnehager

Forprosjekt til ny forskrift om likeverdig behandling av private barnehager


Denne rapporten dokumenterer et forprosjekt utført for Kunnskapsdepartementet i forbindelse med utarbeidelse av et nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager. Finansieringssystemet som Kunnskapsdepartementet planlegger, krever at det beregnes nasjonale satser for enkelte kostnadskomponenter. Rapporten er først og fremst en utredning av hvordan disse satsene kan beregnes. De tre kostnadskomponentene som er utredet, er:

1.       Et prosentpåslag som skal dekke de administrasjonskostnadene som ikke er ført på barnehageområdet i de kommunale regnskapene.

2.       Kapitalkostnader per plass.

3.       Kostnadsnivået i familiebarnehagene.

Rapporten presenterer ulike beregninger av disse størrelsene, og gir ikke endelige svar på hva satsene skal være. For punkt 1 og punkt 2 har vi likevel angitt forslag til sats. Vi beregner et adminstrasjonspåslag på 4 % og kapitalkostnader per plass på anslagsvis 8908 kroner i 2010. Kostnadsnivået i familiebarnehagene er utredet med en mer normativ tilnærming, og det gis ganske vide rammer for hva kostnadsnivået bør være. Dersom metoden skal benyttes videre, krever det at det tas nærmere stilling til hva en familiebarnehage bør være.