Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Næringsanalyse Lødingen

 

Lødingen har hatt en nedgang i folketallet de siste årene. Nedgangen skyldes først og fremst at folk flytter fra Lødingen til andre deler av landet.

Næringsstrukturen i Lødingen er variert, men med relativt liten andel av sysselsettingen innen handel og tjenesteyting, i likhet med de fleste distriktskommuner. Antall arbeidsplasser i Lødingen har gått mye ned de siste årene.  Dette skyldes hovedsakelig nedgang i offentlige arbeidsplasser, både i statlig og kommunal sektor.  Antall private arbeidsplasser har ikke gått særlig ned etter 2000.

Nedgangen i antall arbeidsplasser i Lødingen kan forklare noe av den store utflyttingen fra kommunen, men utflyttingen er større enn hva nedgangen i arbeidsplasser skulle tilsi.  Dette indikerer at kommunen ikke er attraktiv som bosted.  Faktorer som trekker ned attraktiviteten, er at kommunen er liten, og har dårlige pendlermuligheter, ettersom det er relativt langt til større arbeidsmarkeder.  Det har vært ganske stor innvandring de fem siste årene, men det kan se ut til at mange av innvandrerne flytter ut av kommunen etter kort tid.

Næringslivet i Lødingen har en svært liten andel vekstforetak i 2006.  Et klart flertall av bedriftene hadde nedgang i omsetningen.  Denne lave andelen vekstforetak må imidlertid ses i sammenheng med at det var en høy andel vekstforetak i 2004 og 2005.

Lønnsomheten i næringslivet i Lødingen har hatt den samme utviklingen, med høy andel lønnsomme foretak i 2005, mot en lav andel lønnsomme foretak i 2006.

Etableringsfrekvensen i Lødingen, målt med antall nyregistrerte foretak i prosent av beholdningen av foretak, økte i 2006.  Etableringsfrekvensen i Lødingen er høyere enn gjennomsnittet for Nordland fylke.

Når vi gjør en samlet vurdering av næringsutviklingen i Lødingen med næringslivsindeksen, framtrer utviklingen i næringslivet som ganske svak i 2006.  Den lave andelen vekstforetak og lønnsomme foretak gjør at næringslivet i Lødingen blir rangert som nummer 400 av de 431 kommunene i landet.