Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt senter for forsking og utdanning

Et scenarieprosjekt


Prosjektet Midt-Telemark 2020: Et internasjonalt kompetansesenter for forsking og utdanning? er initiert av Midt-Telemark Rådet og Midt-Telemark Næringsutvikling som en visjon for kompetansemiljøet i Midt-Telemark, hovedsakelig rettet mot Høgskolen i Telemark (HiT) og Telemarksforsking-Bø (TFB). Prosjektet har gjennomført en scenarieprosess for å frembringe mulige framtider for kompetansemiljøet i regionen.

Prosessen har tatt utgangspunkt i sentrale trender og drivkrefter som påvirker miljøet i dag, og en analyse av hvilke drivere vi ser for framtiden. To viktige drivere er

1) hvorvidt HiT og TFB klarer å samarbeide om utviklingen av et ”senter” eller om de vil gå hver sin vei og

2) hvorvidt en spissing (mot natur og kulturbasert virksomhet) eller en mer generalisering av fagprofileringen er gunstig eller ikkefor etableringen av et ”senter”.

Det ble tidlig klart at et ”senter” trenger ikke å bety en samlokalisering i form av en fysisk bygning, men i stedet mer i form av en ”kompetanseklynge”. Derimot er visjonen slik at samarbeid er en nøkkelvariabel for hvorvidt visjonen skal kunne realiseres eller ikke. Scenariene er forankret i MTNU/MTR og dreier seg derfor om hva som skjer i omgivelsene til MTNU/MTR innenfor tema kompetanse. Scenariefokuset er derfor kompetansemiljøene, og scenariene vil derfor dreie seg om hva som kan skje med disse.

Følgende scenarier ble tegnet:

1) Alle mot alle…  I dette scenariet oppstår en konkurransesituasjon mellom HiT og TFB, hvor arbeidet med å få til mer samarbeid mislykkes. Begge institusjonene forsøker å profilere seg på natur og kultur, og befinner seg ofte i en konkurransesituasjon.

2) Vi og dem…  I dette scenariet gjør institusjonene i stor grad sine egne ting basert på en bred faglig tilnærming, men det er ikke utviklet noe felles samarbeid utover det som allerede finnes i dag.

3) Mange bekker små…  Her har et sterkere samarbeid fungert og HiT og TFB profileres mer som et ”senter”, men faglig sett arbeider de på et bredt felt. HiT fokuserer mer på utdanningsdelen, mens forskingen foregår i regi av TFB.

4) Jo mere vi er sammen – om… I dette scenariet er samarbeidet utvidet slik at HiT og TFB er slått sammen til ett senter med en klar profil i retning av natur og kulturbasert virksomhet.

Scenariene gir et grunnlag for en strategisk samtale for de deltakende institusjonene om hva som bør gjøres i dag for å stå best rustet for mulige framtider. Det kan bety at selve visjonen om et ”senter” opprettholdes, justeres eller avskrives, men slike avgjørelser vil da bli tatt på bakgrunn av et grundig strategiarbeid. På denne måten har scenarieprosessen bidratt til å klargjøre hva visjonen om et internasjonalt kompetansesenter for forsking og utdanning i Midt-Telemark innen 2020 kan innebære i en verden der framtiden er åpen og usikker.

Denne rapporten vil dokumentere prosessen fram mot og inkludert scenariene. Dette er bare en halvgått prosess, siden det strategiske arbeidet etter at scenariene foreligger er nok den viktigste delen i prosessen, for det er da den skal forankres i institusjonenes strategiarbeid. Scenarieprosessen i dette prosjektet ble avbrutt tidligere enn planlagt, slik at rapporten viser bare noen veier inn i den strategiske samtalen.