Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Globalisering og industri Grenland

 

SAMMENDRAG

Industrien i Grenland har hatt en sterk nedgang i sysselsettingen de siste seks årene. Den største nedgangen er i avdelinger i de store industrikonsernene.

Mesteparten av nedgangen i sysselsettingen skyldes at industrien har effektivisert produksjonen. Sterk effektivisering i produksjonen i Grenland har samtidig gitt forbedret konkurranseevne, og dermed større muligheter til å overleve i fremtiden. Effektiviseringen vil fortsette i de neste årene, men med mer avtagende reduksjon i antall arbeidsplasser.

Industrikonsernene har blitt internasjonale, med økte muligheter for strukturrasjonalisering i form av flytting av produksjon fra høykost- til lavkostland. Dette er en trussel for produksjonsenheter i Grenland der det finnes alternative produksjonssteder som kan produsere billigere.

Denne utviklingen gjør at antallet ansatte i industrien i Grenland vil fortsette å synke, dersom det ikke etableres ny industriproduksjon. Utfordringen de neste årene blir derfor å legge til rette for slik nyskaping.

Et positivt trekk med strategien har vært at oppsplittingen av Hydro har gitt flere selvstendige selskap, og større frihet til egenutvikling hos de som har blitt selvstendige selskap. Herøya Industripark har blitt langt mer tilgjengelig for nyetableringer, og framstår nå som en verdifull ressurs for regionen for å tiltrekke seg ny produksjon.