Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat. Delrapport

Foreløpige vurderinger


Dette er første rapportering fra prosjektet ”Evaluering av incentivbaserte styringssystemer i AETAT” som Telemarksforsking-Bø utfører på oppdrag for Arbeidsdirektoratet. Incentivbaserte styringssystemer omfatter både bonusordninger internt i AETAT, konkurranseutsetting av arbeidsformidling og dessuten bonusordninger overfor eksterne leverandører. Rapporten drøfter noen ulike teoretiske tilnærminger til incentivbasert styring, hvorav skillet mellom ytre og indre incentiver står sentralt. Videre gis en gjennomgang av den empiriske litteraturen på området, hovedsakelig basert på forsøk som er gjennomført i Australia, England, Ny Zealand og USA. I siste del av rapporten presenteres en analyse av forsøkene i Norge. Denne bygger på person- og telefonintervjuer av personer i AETAT og blant eksterne leverandører av arbeidsformidlingstjenester.