Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av Lister PPT

Farsund kommune


Telemarksforsking har etter oppdrag fra Farsund kommune (som vertskommune) evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. PPT er organisert som et interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal. Farsund kommune er vertskommune. Lister PPT ble etablert 1. oktober 2009.

Ut fra vår vurdering er det mye som fungerer bra i Lister PPT. De ansatte er fornøyd med arbeidsplassen, samarbeidspartnere opplever PPT som tilgjengelig og flere peker på at interkommunalt samarbeid har gitt bedre fagkompetanse. Samtidig ser vi flere punkter som kan forbedres i Lister PPT. De ansatte har relativt lav utdanning og kort erfaring, det er få skriftlige rutiner som legger en ramme for arbeidet, det er ønske fra samarbeidspartnere om større takhøyde for å diskutere saker og det er knytta noe usikkerhet til styringsgruppens rolle.

Vi anbefaler at en fortsetter med et interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten, og at en fortsatt legger kommunelovens § 28 om vertskommunesamarbeid til grunn. Samarbeidspartnere og ansatte mener det er en fordel at PPT er lokalisert i fire kommuner. Vi anbefaler at en fortsetter med den samme strukturen som i dag, men det er viktig at en fortsetter med fellesmøter for å bygge opp en felles kultur og felles ramme for arbeidet. For å redusere sårbarheten i ledelsen forslår vi at en av teamlederne får en nestlederfunksjon.

Lister PPT må utarbeide flere skriftlige rutiner for å skape en felles ramme for arbeidet. I første omgang mener vi det er viktig å ha på plass stillingsbeskrivelser, virksomhetsplan og en rapportering som synliggjør arbeidsbelastningen og tidsbruken i Lister PPT. Vi mener årshjulet må endres, slik at det blir mer fleksibelt.  Vi anbefaler at hovedfristene for henvisninger fjernes fra årshjulet. Tilsvarende for frister for sakkyndige vurderinger. Det må innarbeides rutiner som medfører at henvisninger blir vurdert uten ugrunnet opphold. Et bidrag kan være at kommunene i større grad lar en sakkyndig vurdering bli stående i mer enn ett år der det er mulig. Det er viktig at de ansatte involveres i arbeidet med utvikling av skriftlige rutiner.

Det er behov for økt kompetanse i Lister PPT. Vi mener det må utarbeides en kompetanseplan som har som mål å øke spesialistkompetansen, og å øke utdanningsnivået. Ved nyansettelser bør en fortrinnsvis ansatte personer med masterutdanning.