Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Naturarven som verdiskaper

Statusrapport 2011


”Naturarven som verdiskaper” er et verdiskapingsprogram fra Miljøverndepartementet utviklet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, med formål å øke verdien av verneområder og andre naturområder med spesielle kvaliteter. Programmet skal legge til rette for at slike områ- der blir en viktig ressurs for sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk utvikling, og at områdene gir grunnlag for sysselsetting og verdiskaping basert på naturarven, samtidig som de forvaltes slik at naturens mangfold blir tatt vare på.

Telemarksforsking gjennomfører en følgeevaluering av verdiskapingsprogrammet på oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN). En del av oppdraget har vært å utvikle og gjennomføre et årlig rapporteringssystem rettet mot hovedprosjektene i programmet. Dette notatet sammenfatter og analyserer resultatene fra andre rapportering, dvs. for 2011. Avslutningsvis er det også utar- beidet noen anbefalinger i forhold til videre arbeid.

Ved Telemarksforsking har Bent Aslak Brandtzæg stått for en vesentlig del av arbeidet med gjennomføring og rapportering.