Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer

 

Telemarksforsking - i samarbeid med BDO, har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gjennomført en undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer.

Formålet med kartleggingen/undersøkelsen var å få oversikt over hvordan kommunene kommer fram til størrelsen på gebyrene, herunder hvilke elementer som inngår i kommunenes beregningsgrunnlag, og hvordan kommunene vurderer selvkost.

Vi finner at gebyrnivået ikke er direkte påvirket av kommunestørrelse, kommuneøkonomi eller selvkostberegninger. Vår vurdering er at gebyrnivået er betinget av om kommunestyret bevisst har gått inn for et selvkostprinsipp eller ikke, ikke om det utarbeides selvkostkalkyler. Undersøkelsen og analysene gir imidlertid ikke entydige svar. Det må understrekes at utvalget for testing er lite, men analysene gir likevel noen indikasjoner.