Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

HUSK Osloregionen

Hva er gjort, hva er lært og hva er veien videre?


I forbindelse med etableringen av NAV-reformen ble det i 2006 igangsatt et femårig forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten (HUSK). Dette notatet tar for seg erfaringer fra HUSK Osloregionen. Notatet gir først en beskrivelse av de aktivitetene som har blitt gjennomført i løpet av prosjektperioden. Dernest redegjøres det for de medvirkende aktørenes erfaringer med forsøket. Til slutt i notatet skisseres noen forslag til videreføring av det arbeidet som er gjort i forsøksperioden.