Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Okka by

Evaluering av arbeidet med flyktninger i Eigersund kommune


Hvordan jobber Eigersund kommune i forhold til flyktninger, og hvordan lykkes de i dette arbeidet. Denne evalueringen forsøker å belyse dette samt å gi noen anbefalinger for det videre arbeidet.

Utfordringene og gledene ved integrering av flyktninger i Eigersund avviker ikke nevneverdig sammenliknet med andre små- og mellomstore lokalsamfunn. Unntaket er store konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet, som får særlig stor innvirkning for arbeidsinnvandrere i nedgangstider. Utover forventninger til deltakelse i arbeidsmarkedet, synes kravene til hva som er ”tilstrekkelig grad” av deltakelse på ulike arenaer i lokalsamfunnet langt større i Eigersund enn hva en finner i norske offentlige utredninger og i storbyen. Integreringsarbeidet i Eigersund er ikke fritt for utfordringer, men vi mener at fokus i større grad bør rettes på mulighetene for sosial mobilitet, og deltakelse i den grad den enkelte selv ønsker. Et lite samfunn som Eigersund har et fortrinn ved at den enkelte innbygger blir relativt synlig. Samtidig tror vi at høye krav til deltakelse på alle samfunnsarenaer kan være en forklaringsvariabel til hvorfor flere er tilbakeholdne med å si at Eigersund lykkes med integrering.