Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Stedskvalitet og attraktivitet

En litteraturgjennomgang


I dette notatet ser vi på noe av den internasjonale litteraturen som analyserer stedskvalitet og steders attraktivitet. Vi har i sett på hvordan begrepet stedskvalitet er brukt og presentert ulike teoretiske perspektiver, med vekt på økonomisk teori. Eksempler på en rekke empiriske studier er videre presentert. I den siste delen diskuterer vi hvilke metoder og indikatorer som vi tror kan egne seg for å måle stedskvalitet og attraktivitet i Norge, og hva slags stedsfaktorer som vi tror er relevant en i norsk kontekst.