Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar

 

Utgreiing av fordelar og ulemper ved ei mogleg kommunesamanslåing av Volda og Ørsta. Områda samfunnsutvikling, økonomi, tenesteleveranse og strategisk fusjonsprosess er omfatta av utgreiingsrapporten.

Volda kommune og Ørsta kommune er to likeverdige kommunar med tanke på demografi. Den største skilnaden som har blitt avdekt er utdanningsnivået i dei to kommunane. Kommunane har noko ulik industriell utvikling, men i nyare tid er ikkje denne skilnaden så vektig som tidlegare. Likevel eksisterar det næringsstrukturar i dei to kommunane som vil utfordre ein ny felles kommuneadministrasjon og politisk leiing ved kommunesamanslåing. Det vil vere ulike næringsbehov å legge til rette for i dei to geografiske områda på kort sikt.

”Volda-Ørsta kommune” vil få auka rammetilskotet sitt med 0,386 mill. kr kvart år dei fyrste 15 åra etter ei samanslåing, eller + 0,04 prosent i forhold til dagens brutto driftsinntekter. Den langsiktige effekten etter 20 år vil vere eit tilskotsnivå som ligg 15,5 mill. kr pr år under det ein mottak som enkeltkommunar (-1,5 prosent). Utover det som gjeld inndelingstilskotet (stipulert til 15,9 mill. kr per år i 15 år), vil staten ved ei samanslåing òg dekkje alle eingongskostnadene ved å etablere ein samanslått kommune. Staten vil elles bidra med 100.000 kr per kommune i tilskot til informasjonsmateriell og formidling elles i perioden fram mot ei innbyggarhøyring/folkerøysting.

Det fundamentale føremålet med ei ny kommuneinndeling er at det skal vere ei meir velfungerande eining. Dette legg då diskusjonen om kommunesamanslåing ned på et reint administrativt nivå. Kven er det faktisk som vil oppleve den største endringa ved ei kommunesamanslåing mellom Volda og Ørsta kommunar? Ein argumenterar gjerne for at ”alle” må oppleve dette positivt, men sannsynleg er dei er tilsett i dei eksisterande kommuneadministrasjonane som vil merke det aller mest.

Det er forskjell på haldninga i Volda og Ørsta med tanke på kommunesamanslåing. Voldingane vil dette litt meir enn Ørstingane. Det er mange positive haldningar å spore, men Ørstingane har på ulike nivå ei noko meir traust haldning til kva samanslåinga vil medføre. Dette kan vere eit uttrykk både for sunnheit og skepsis, men i sum har Ørsta kommune ein noko lenger veg å gå med tanke på mobilisering for kommunesamanslåing. Dette tek ikkje bort grunnlaget for den innsatsen som Volda kommune også må gjere.