Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen

En mulighetsstudie


Rapporten ser nærmere på behovet og mulighetene for et interkommunalt samarbeid for barnevernstjenesten i Kongsbergregionen. Rapporten konkluderer med at interkommunalt samarbeid, fortrinnsvis ett interkommunalt barnevern, vil være den beste løsningen for å sikre et mest mulig enhetlig og likeverdig tjenestetilbud for alle kommunene i Kongsbergregionen.

Samlet sett synes det som etablering av felles interkommunalt barnevern, fortrinnsvis ett fullt sammenslått barnevern, vil være den beste løsningen for å sikre alle kommunene i Kongsbergregionen tilgang på robuste, helhetlige og fremtidsrettede barnevernstjenester. En forutsetning for dette er at det er klar vilje til samarbeid, og at man er enige om hva man ønsker å oppnå med samarbeidet.

Rapporten ser på flere alternative samarbeidsmodeller:

1.    Fullt sammenslått barnevern.

Felles barnevernstjeneste for hele regionen og hele tjenesten.

2.    Deler av regionen.

Felles barnevernstjeneste for deler av regionen, enten for hele tjenesten eller deltjenester.

3.    Deler av tjenestene.

Felles barnevernstjeneste for bare deler av tjenestene, enten for hele eller deler av regionen.

4.    Fortsette som i dag.

Ingen endringer i forhold til dagens organisering.

Rapporten konkluderer med at å videreføre dagens organisering av barnevernstjenesten ikke vil være en fremtidsrettet løsing, spesielt når det gjelder de minste kommunene i regionen.