Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

 

I dette notatet studerer vi hvorvidt det er noen systematisk sammenheng mellom antall stillinger i barnevernet (per innbygger i aktuell alder for barneverntjenester, 0-17 år) og andelen av barnevernsundersøkelser med behandlingstid lenger enn 3 måneder. Vi finner at det ikke er slik at kommuner med mange stillinger tenderer til å ha kortere behandlingstid. Tvert imot viser analysen faktisk - noe overraskende - at det er en positiv sammenheng mellom antall stillinger og andel undersøkelser med behandlingstid lenger enn 3 måneder! Det tas imidlertid forbehold om at modellen generelt forklarer svært lite av den samlede variasjonen i datamaterialet. Vi har altså en modell med meget svak forklaringskraft, og mesteparten av variasjonen i behandlinsgstid på undersøkelser skyldes dermed forhold som modellen ikke fanger opp.