Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av jobbfokus

Arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging


Aetat Arbeidsdirektoratet besluttet høsten 2004 å gjennomføre et begrenset forsøk med utvidet formidlingsbistand i Aetat, kalt Jobbfokus. Forsøket er rettet mot yrkeshemmede og langtidsledige i de tre forsøksfylkene Rogaland, Telemark og Sør-Trøndelag, som trenger formidlingsbistand utover det Aetat ordinært tilbyr. Spesielt legges det vekt på individuell oppfølging i det metodiske opplegget. Vi har i denne rapporten evaluert effekten av tiltaket, med vekt på sammenlikning med et tilsvarende formidlingstiltak, KAT (Kjøp av formidlingsrettede arbeidssøkertjenester). KAT er også et forsøk gjennomført i de tre fylkene Buskerud, Vest-Agder og Hordaland, men her leveres formidlingstjenestene av eksterne leverandører. Evalueringen tyder på at Jobbfokus har meget gode resultater mht. både brukerundersøkelser, jobbeffekter og effektivitet (nyttekostnadsanalyse) sammenliknet med KAT. Vi diskuterer også mulige årsaker til forskjeller i resultater og implikasjoner for framtidig organisering av formidlingstiltak med individuell oppfølging.