Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Knut Løyland


Knut Løyland er ikke lenger fast ansatt hos Telemarksforsking men engasjeres på timebasis.


Knut Løyland er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo fra 1990. Han har tidligere arbeidet i Statistisk sentralbyrå før han i 1992 ble ansatt ved Telemarksforsking. Han har gjennomført en rekke empiriske prosjekter  innen kommunal-, arbeidsmarkeds- og kulturøkonomi. Han har publisert mange artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Sammen med Lars Håkonsen mottok han Samfunnsøkonomenes pris for beste artikkel i 2009.

Publiseringer:

  • Rapporter (51)
  • Vitenskapelig publisering (38)
  • Paper, kronikker m.m. (9)
Tittel Utgitt
Er det kun pølse som er fotballmat? 2016
Kunstnerundersøkelsen 2013 2015
Inntekter og utgifter i hyttekommuner 2015
Finansiering av ikke-kommunale barnehager 2014
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern 2013
Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling 2013
Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg 2013
Kulturutgifter i kommunene 2012
Hopning av levekårsulemper i storbyene 2012
Er øremerking treffsikkert? 2011
Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren 2011
Efterfrågan på boklån från svenska folkbibliotek 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Evaluering av Bokavtalen 2009
Kulturmoms 2008
Rytmisk rapportering 2008
Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006 2008
Kultur og næring i Grenland 2007
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Evaluering av jobbfokus 2006
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Hva har forsøket med øremerkede tilskudd betydd for tjenestetilbud og lokaldemokrati? 2004
Utdanning til arbeid? 2004
Hva bestemmer etterspørselen etter bøker i Norge 2004
Norsk bokbransje ved tusenårsskiftet 2004
Tjenesteproduksjon og folkestyre 2003
Beskrivende statistikk for kommunene i 20-kommuners forsøket 2003
Handlingsplaner og tiltakskjeding i Aetat 2003
Produksjons- og kostnadsstruktur i norske teatre 2002
Holdninger til effektivitet i offentlig og privat virksomhet 2001
Effekten av yrkesrettet attføring for personer med psykiske lidelser 2001
Effektivitet i offentlig og privat virksomhet 2001
Effektivitetsforskjeller mellom offentlige og private barnehager 2001
Norske kommuners prioritering mellom ulike tjenester 2000
Statlig styring av kommunene 2000
On the Non-Optimality of Cost Sharing Input Joint Ventures 1999
The Gains and Structural Effects of Exploiting Scale-Economies in Specialized Grain Production in Norway 1999
The Gains and Structural Effects of Exploiting Scale-Economies in Norwegian Dairy Production 1999
Yrkesrettet attføring av personer med psykiske lidelser 1998
Brukertilfredshet med kommunale tjenster 1997
Markedsmakt, størrelsesbetingede kostnadsforskjeller og adm. overbyggingsenheter 1997
Arbeidsledighetens innvirkning på kommunale inntekter og sosialhjelpsutbetalinger 1996
Samfunnsøkonomisk analyse av et lokalt gode med både privat og offentlig tilbud 1995
Hva forklarer tilbøyelighet til, hyppighet og varighet av arbeidsledighet ? 1995
Om effektiviteten av virkemiddelbruken i skogbruket 1994
Virkningene av omleggingstilskuddet for økologisk landbruk 1993
Markedet for barnehager 1992
Tiltaksarbeid i innlandsfylkene 1986-1992 1992
Tittel Utgitt
Hyttekommunenes økonomi 2017
Work for Passion or Money? Variations in Artists' Labor Supply. 2017
Why are artists getting poorer? 2016
Local government allocation of cultural services 2015
From institutions to events – structural change in Norwegian local cultural policy 2015
Stability and change - Work and income conditions for Norwegian artists 2012
Performing arts and cinema demand: Some evidence of Linder’s disease. 2012
Kostnadsstruktur i norsk eldreomsorg 2011
Fixed or free book prices: is a hybrid system superior? 2011
Borrowing demand at local public libraries in Sweden 2011
For mange fattige kunstnere? 2010
Ulovlig fildeling av musikk – hva bør gjøres når ny teknologi truer opphavsretten? 2009
On the price- and income sensitivity of the demand for sports: Has Linder´s disease become more serious? 2009
Determinants of Borrowing Demand from Norwegian Local Public Libraries 2008
Lønnssmitte fra privat til kommunal sektor i norske arbeidsmarkeder 2008
Nowegian Subsidized Theatres - Failure or Future? 2007
The demand for books estimated by means of consumer survey data 2006
Arbeidsformidling av langtidsledige og yrkeshemmete - en evaluering av formidlingstiltaket KAT 2006
Budsjettmessige omprioriteringer i kommuner ved omgjøring av øremerkede tilskudd til rammetilskudd 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Norske institusjonsteatre - en moderne gresk tragedie 2003
Hvorfor stiger prisen på bøker så sterkt? 2003
Effektivitetsforskjeller mellom offentlige og private barnehager 2003
Politikken overfor familier med førskolebarn - noen veivalg 2003
Full barnehagedekning - hvordan og til hvilken pris? 2002
The gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian grain production 2002
Gains and structural effects of exploiting scale-economies in Norwegian dairy production 2001
Kommunal tilpasning 2000 - Når forventninger får malinga på skolene til å flasse 2000
Barnehager i et samfunnsøkonomisk perspektiv 2000
Desinformasjon om analyser av stordriftsfordeler i landbruket. 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk spesialisert kornproduksjon. 1999
Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk melkeproduksjon. 1999
Cost Efficiency in the Provision of Child Care Services 1998
Cost-Optimal scale of Child Care Institutions 1998
Inntektsvirkninger av arbeidsløshet 1997
Barnehagetjenester, effektivitet og fordelingsproblemer 1996
Determinants of forest activities - A study of private nonindustrial forestry in Norway 1995
Betalingsvillighet for økologiske matvarer i Norge 1993

Annen faglig aktivitet:

26.02.2013:

Med lov skal lauget sikres

Tendensen til laugsvesen i bokbransjen blir forsterket med forslaget til ny boklov. Kronikk i Aftenposten.

17.01.2012:

Ritualutredning om litteraturpolitikken

BOKBRANSJEN: Utredningen av Oslo Economics er tilnærmet verdiløs som saklig grunnlag for litteraturpolitikken. Konklusjonene er ren synsing og rapporten overser viktig bakgrunnsstoff.

30.08.2010:

Deltakelse med paper på ICCPR-konferanse i Jyväskylä

15.06.2010:

Deltakelse med paper på ACEI's konferanse i København 2010

19.02.2010:

Oppslag om prissensitivitet i etterspørsel etter aviser. Dagens Næringsliv den 19.2.10

07.01.2010:

Prisen for beste artikkel 2009, Samfunnsøkonomenes forening

26.02.2008: Vedlegg i Kulturmomsutvalgets innstilling
08.01.2008: Nasjonale forskermøtet for økonomer i Oslo. Household demand for Norwegian newspapers
20.10.2007: Foredrag for Rådet for Statens kunstnerstipend
16.10.2007: Foredrag om lønnsdannelse i kommunal sektor for programstyret for Storbyforskningsprogrammet
20.09.2007: Foredrag om kultur og næring på NOKUs landskonferanse, Arendal
22.05.2007: "BEDRE KUNSTNERKÅR?" HKS - Hordaland Kunstsenter
27.11.2006: Foredrag om statlige normer, kommunale normsatser, faktiske utbetalinger og velferdsmigrasjon. Sosial- og helsedirektoratets formidlingskonferanse, Gardemoen 27-28.11 2006.
14.11.2006: Foredrag om kostnadsdrivende storbyfaktorer. Storbykonferansen i Bergen, høsten 2006
03.11.2006: Foredrag om evaluering av Jobbfokus. NAV Drift og utvikling.
07.07.2006: Quasi Demand Functions for Norwegian Public Library Services. Paper presented at the 14th ACEI Conference on Cultural Economics, Vienna July 6-9, 2006.
20.01.2006: Storbyfaktorer i inntektssystemet. Storbyenes egenart ogkonsekvenser for kommunal tjenesteproduksjon. Rapport Asplan Viak, Januar 2006.
04.01.2006: Arbeidsformidling av langtidsledige og yrkeshemmede. En evaluering av formidlingstiltaket KAT. Det nasjonale forskermøtet for økonomer, NHH Bergen
15.12.2004: Er det bedre samsvar mellom politikernes budsjettprioriteringer og innbyggernes preferanser ved økt grad av rammefinansiering? Effekter av et forsøk. Paper skrevet sammen med Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder
07.12.2004: Foredrag om effekter av utdanningstiltak for yrkeshemmede for Arbeidsavdelingen i Arbeids- og Sosialdepartementet
30.11.2004: Strukturelle utviklingstrekk på kulturfeltet – utfordringer for relasjoner mellom produsenter, forbrukere og kultur- og næringspolitikk. Innspill til stortingsmelding om kultur og næring.
28.10.2004: Foredrag om "Strukturelle utviklingstrekk på kulturfeltet" på Kulturdepartementets konferanse om "Kultur og Næring"
07.10.2004: Foredrag om tiltakskjeder, Arbeidsdirektoratet
08.06.2004: NORWEGIAN SUBSIDIZED THEATRES – A GREEK TRAGEDY OF OUR TIMES? Paper presented at the 13th biennial ACEI conference on cultural economics, Chicago June 2-5.
31.05.2004: En undersøkelse av den registrerte dagmammavirksomheten. SSB notater nr 2004/41. Sammen med Thor Olav Thoresen.
30.04.2004: The demand for books estimated by means of consumer survey data and a model for small goods. Presentert på The Econometrics of Cultural Goods Conference, Padova April 22-23, 2004.
14.01.2004: Artikkel om bokpriser i Bok og Samfunn nr 1 2004. Tilsvar til Johan Modig.
08.10.2003: Foredrag om teater- og litteraturøkonomi på workshop om kulturøkonomi, oktoder 2003.
17.12.2002: Foredrag om kulturøkonomi i Finansdepartementet
17.12.2002: Foredrag om litteraturøkonomi og politikk i Konkurransetilsynet
30.11.2002: Flere større og en del mindre oppslag i Dagens Næringsliv om bokbransjen. Dels gjengivelse av deler av rapporten, dels intervju med oss, dels innslag av andre, bl.a. fra bokbransjen, og dels redegjørelse fra oss (i alt tre innlegg). Det var også et tosiders oppslag om oss, TFB m.v. i tilknytning til rapporten og debatten i DN. I alt 18 oppslag i perioden 26.9- 23.11. Noen av oppslagene gikk også på oppdragsforskningens vilkår på områder med sterke økonomiske interesser. Debatten ble i en egen kronikk forfattet av professer Jostein Gripsrud i DN den 23/11 omtalt som en av de to viktigste mediepolitiske debattene dette året.
13.11.2002: Foredrag om effektivitet i barnehagesektoren - Kommunal- og regionaldepartementet, TBU.
19.04.2002: Økonomane - farlege samfunnsfiendar? Kronikk i Bladet Varden
12.04.2002: Foredrag om produksjons- og kostnadsstruktur i norske teatre på Norske teatres årskonferanse i Trondheim
14.02.2002: Foredrag om kulturøkonomi, Bokhandlerforeningens Årskonferanse
20.10.2001: Oppslag om konkurranseutsetting i bladet Verdt å vite nr. 6 2001
24.10.2000: Økonomer, kulturøkonomi og kulturpolitikk. Kulturpolitisk forskernettverks seminar i Bø, Oktober 2000. Sammen med Vidar Ringstad.
23.02.2000: Barnehager og sandkassepolitikk. Innlegg i Dagens Næringsliv sammen med Lars Håkonsen
09.01.2000: Håkonsen, L. T. Kornstad, K. Løyland og T.O.Thoresen (2001): Kontantstøtten - effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling, SSB rapporter 2001/5, Oslo.
04.01.2000: Presentasjon av paperet "Norske kommuners prioritering av ulike tjenester. Betydningen av inntekt, priser og statlig styring" på det Nasjonale forskermøtet for økonomer, Bergen 4-5/01-2000.
15.12.1999: Løyland, Knut og Vidar Ringstad (1999): "Desinformasjon om analyser av stordriftsfordeler." Svar på kritikk fra Øyvind Hoveid, NILF. Sosialøkonomen nr. 9.
08.04.1999: Knut Løyland og Vidar Ringstad (1999): Unyttig forskning om korn? Bondebladet
12.03.1999: Dagsavisen Varden i Telemark: Innlegg av Knut Løyland og Vidar Ringstad om stordriftsfordeler i kornproduksjon
20.04.1998: "Kommentar til Steinar Strøms innlegg om kontantstøtten". Sosialøkonomen nr. 4, 1998.
31.12.1997: "Produksjon av nynorsk litteratur. En vurdering av noen statlige virkemidler". Rapport nr. 10 i Norsk kulturråds rapportserie.
17.12.1996: Debattinnlegg/kronikk i Varden, 17.12.96, med tittel 'Kraftmarked, kraftverksbeskatning og kraftpriser'
11.02.1996: Side 2 replikken i Dagbladet den 11/2/96 sammen med Vidar Ringstad: Privatisering av barnehager